Utförlig information om APMT-konflikten

2016-10-27 Svenska Hamnarbetarförbundet återupptar stridsåtgärderna från och med den 8:e november. Göteborgs hamnarbetare trappar upp striden för grundläggande rättigheter och en normal svensk förhandlingsordning.

Containerterminalen i Göteborgs hamn, Skandinaviens största, har genomgått svårigheter ända sen APM Terminals (APMT) övertog driften för ett halvt decennium sedan. Missbedömningar på ledningsnivå och undermålig planering har lett till återkommande kriser orsakade av exempelvis personalbrist, brist på grensletruckar, felande datorsystem och konfrontationer med kunderna gällande servicenivån.

Enligt APMT:s egna siffror har produktionskriserna lett till en dramatisk förlust av marknadsandelar, där terminalen fallit från att hantera 57% till 45% av den svenska containerfrakten. Detta går stick i stäv med andra regionala trender, där större containerterminaler tenderar att vinna mer marknadsandelar på bekostnad av mindre hamnar.

För ett och ett halvt år sedan lade den då nytillträdda APMT-ledningen om bolagets personalpolitik i antifacklig riktning. Den nya linjen karaktäriserades av en aggressiv monolog med personalen och deras fackliga företrädare. Tjänstemännen var de första att drabbas, med faktiska försämringar av förmåner och arbetsvillkor som följd. Detta ledde till att ett stort antal arbetsledare och chefer samt administratörer med nyckelroller inom organisationen lämnade bolaget. 

Därefter angreps hamnarbetarkollektivet, som succesivt exkluderades från diskussioner och beslut rörande produktionen i terminalen. Arbetsmiljöregler åsidosattes eftersom APMT:s lokala ledning hävdade att man inte behövde yrkeskunnande för att fatta produktionsbeslut. Bolaget bröt mot svensk lagstiftning kring semester och föräldraledighet, man slutade hedrade ingångna uppgörelser och kollektivavtal och hamnarbetarjobb delegerades sporadiskt till andra yrkesgrupper för undvika kostnader eller kringgå säkerhetsregler. 

Antalet olösta tvistefrågor växte och växte, men företagsledningen avfärdade alla förslag på konstruktiva kompromisslösningar vid förhandlingsbordet.

Samtidigt försökte APMT diktera vilka, och hur många, fackliga företrädare som skulle få delta i förhandlingar. Hamnarbetarnas valda företrädare hindrades från att informera medlemmarna om aktuella frågor och förhandlingar.

Under våren 2016 tog hamnarbetarkollektivets tålamod slut: Svenska Hamnarbetarförbundet, som organiserar 85% av hamnarbetarna på APM-terminalen, genomförde en medlemsomröstning som enhälligt beslutade att vidta stridsåtgärder mot bolaget. Målet var att säkra hamnarbetarnas mest grundläggande rättigheter och återupprätta en normal svensk förhandlingsordning med dialog och facklig deltagande på arbetsplatsen.

I april och maj avstannade all verksamhet i containerterminalen under fyra dygnslånga strejker. Svenska Hamnarbetarförbundet efterfrågade tidigt medling från centrala parter, och upplevde medlingssamtalen med Hamnarbetarförbundets förbundsordförande och arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnars VD som konstruktiva och lösningsorienterade. 

Efter inledande framsteg blockerades förhandlingarna av prestige inom APMT Göteborgs toppskikt, och företagets företrädare började backa från tidigare ståndpunkter och kompromisser.

Ytterligare information om den här perioden finns att läsa här, här, och här.

I samband med den fjärde strejken ombads fackföreningen av kunder och Sveriges Hamnar att avvakta med ytterligare konfliktvarsel, för att öppna upp för nya förhandlingar utan överhängande konflikthot. Svenska Hamnarbetarförbundet utlyste då en längre avkylningsperiod för att undvika fortsatta låsningar och skapa förutsättningar för konstruktiva samtal.

Trots hoppfulla indikationer från Sveriges Hamnar och ägarkoncernen Maersk Group (genom Ruud Van Der Wel, chef för Maersks globala arbetsmarknadsrelationer) har ingenting förändrats i APMT Göteborgs förhållningssätt till de anställda eller deras fackföreningar.

Sedan i våras har APMT:s ledning, trots retorik om samarbete, förblivit helt avvisande till varje form av konstruktiv kompromisslösning och även vägrat återupptagen medling med centrala parter.

Efter att avkylningsperioden inleddes har företagsledningen fördröjt besked och sedan avslagit ansökningar om föräldraledighet i strid med svensk lag. Flera av Hamnarbetarförbundets representanter har ifrågasatts för att de gått på möten tillsammans med avdelningens ordförande och fackliga företrädare har fått löneavdrag för att de deltagit på förhandlingar. Avdelningens vice ordförande fick höra att han inte fick uttala sig om direkta sakfel i företagets presentation av konflikten, vilken hela arbetsstyrkan ålades att lyssna på under arbetstid. Avdelningens ordförande kallades vid ett tillfälle in på möte, där företaget hävdade att han inte kollektivt fick diskutera med nattskiften inne på terminalen innan deras arbetstid börjat.

Hamnarbetarnas skyddsombud har exkluderats från riskanalysen vid införandet av terminalens nya datorsystem NAVIS, och de anställda konfronteras nu med frustrerade lastbilschaufförer och kunder i det kaos som följt efter implementeringen.

Vidare har en 60-årig behovsanställd hamnarbetare, som företaget tidigare gått med på att vidareutbilda för mindre fysisk krävande arbetsuppgifter, utnyttjats i utpressningssyfte mot hamnarbetarkollektivet. Fackföreningen har av företagsledningen ställts inför ultimatumet att medlemmen nu endast kommer att utbildas för nya arbetsuppgifter (efter över 30 år på kajen) om Svenska Hamnarbetarförbundet skriver under ett avtal om fredsplikt utan koppling till kollektivavtal samt går med på försämringar av arbetsvillkoren.

Därför har Göteborgs hamnarbetare nu beslutat att återuppta konflikten från och med den 8:e November, både med nya arbetsnedläggelser, nyanställningsblockad och övertidsblockad. Svenska Hamnarbetarförbundet förbereder en landsomfattande blockad mot omdirigerat gods samt sympatiaktioner mot ägarkoncernen Maersk Group.  

Den högsta ledningen i APM Terminals i Göteborg investerar nu tungt i vad de betraktar som en prestigefull maktkamp med facket. Hamnarbetarna, å andra sidan, tvingas slåss för grundläggande rättigheter som vanligen tas för givna på den svenska arbetsmarknaden:

 • Garantera fackliga fri- och rättigheter
  Hamnarbetarförbundet kräver skriftliga garantier om att de fackliga organisationernas medlemmar framledes fritt ska kunna utse förhandlingsdelegationer och att valda representanter tillåts informera berörda medlemmar om pågående förhandlingar. Inga fler sanktioner mot fackliga företrädare eller angrepp på fackföreningarnas interndemokrati.
   
 • Respektera rätten till våra jobb
  Hamnarbetarförbundet kräver ett omedelbart stopp på företagets godtyckliga delegering av hamnarbetar- och båtsmannajobb, som hantering av kylcontainrar eller förtöjning av fartyg, till andra yrkesgrupper och avtalsområden.
   
 • Respektera ingångna överenskommelser
  Hamnarbetarförbundet kräver att de hamnarbetare som utlovats kompensation då de arbetade extraskift vid den senaste schemaomläggningen omedelbart får betalt.
   
 • Sluta utnyttja sjuka och äldre blixtanställda för att utpressa hamnarbetarkollektivet
  Hamnarbetarförbundet kräver att vår 60-årige medlem, i enlighet med tidigare utfästelser från företaget, omedelbart utbildas för fysiskt lättare arbetsuppgifter. Alla cyniska motkrav på fredsplikt utan kollektivavtal eller försämrade arbetsvillkor för hamnarbetarkollektivet måste upphöra.
   
 • Återupprätta det systematiska arbetsmiljöarbetet 
  Hamnarbetarförbundet kräver skriftliga garantier om att fackföreningens valda skyddsombud framledes kallas till alla riskanalyser och haveriutredningar som inbegriper arbetarkollektivet.
   
 • Följ lagar och avtal gällande semester, föräldraledighet och ansökningar om kompledighet
  Hamnarbetarförbundet kräver skriftliga garantier om att APMT framledes kommer att hålla sig till gällande tidsgränser och regler i Semesterlagen, Föräldraledighetslagen samt det lokala kollektivavtalet avseende tidbanksavtalet. Den stress som åsamkats hamnarbetarfamiljer det senaste halvåret till följd av försenade besked och lagstridiga avslagsbeslut är oacceptabel.

Vi förväntar oss en lång, hård strid. Vi vet också att APMT Göteborg uppvaktat de andra terminalbolagen i ett försök att fullständigt utestänga Svenska Hamnarbetarförbundet i hela Göteborgs hamn. 

Därför ber vi nu alla kollegor runt om i världen – särskilt de som arbetar i APM-terminaler eller hanterar Maersk-fartyg - om solidaritet. 

Vi uppmanar er som sympatiserar med vår sak att kontakta lokala och nationella företrädare för Maersk Groups verksamheter gällande konflikten i Göteborg, att bjuda in oss till era hamnar och terminaler för att informera om händelseutvecklingen, och att besöka våra strejksamlingar i hamnen.

Om konflikten blir långvarig, ber vi er att överväga alla lagliga och verksamma sympatiåtgärder på era arbetsplatser mot Maersk-containrar, Maersk-fartyg och Maersk-terminaler, för att driva upp kostnaden för Maersk Groups antifackliga personalpolitik i Göteborg.
 

Officiella kontaktuppgifter:

Eskil Rönér, förbundsordförande eskil@hamn.nu

Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 Göteborg info@hamn4an.se

Telefonnummer till Internationella Kommittén:

Erik Helgeson +46703654914

Martin Berg +46705932443