Kort uppdatering om söndagens APMT-förhandlingar / Short update on Sunday's APMT negotiations

2016-11-06 Inga förändringar / No changes

[In English below]

Inför söndagens förhandlingar angående APMT-konflikten föreslog arbetsgivarsidan att Svenska Hamnarbetarförbundets förbundsordförande Eskil Rönér skulle kallas in till mötet. Fackföreningen tillmötesgick än en gång arbetsgivarens önskemål gällande förhandlingsuppställning och Rönér tog tåget upp från Skåne för att representera hamnarbetarna tillsammans med Göteborgsavdelningens ordförande Peter Annerback.

Arbetsgivarsidan representerades idag av arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnars jurist Kajsa Edin samt APM Terminals HR-chef Sophia Tuveson.

Huvudbudskap och fokus från arbetsgivarsidan var dock precis detsamma som tidigare. APM Terminals Gothenburg kan bara tänka sig att tillmötesgå Hamnarbetarförbundets mycket grundläggande krav om fackföreningen underkastar sig fredsplikt - utan att teckna kollektivavtalet.

Fredsplikt utan kollektivavtal skulle vara en helt okänd företeelse på svensk arbetsmarknad, och mötet slutade således återigen utan några som helst resultat.

Nytt förhandlingstillfälle är utsatt till imorgon, måndag. På tisdag eftermiddag, den 8:e november, utbryter blockad mot inhyrning, nyanställningar och allt övertidsarbete på APM-terminalen i Göteborg om ingen lösning kan nås.

Svenska Hamnarbetarförbundets sex mycket grundläggande krav i konflikten med APM Terminals i Göteborg:

 • Garantera fackliga fri- och rättigheter
  Hamnarbetarförbundet kräver skriftliga garantier om att de fackliga organisationernas medlemmar framledes fritt ska kunna utse förhandlingsdelegationer och att valda representanter tillåts informera berörda medlemmar om pågående förhandlingar. Inga fler sanktioner mot fackliga företrädare eller angrepp på fackföreningarnas interndemokrati.
   
 • Respektera rätten till våra jobb
  Hamnarbetarförbundet kräver ett omedelbart stopp på företagets godtyckliga delegering av hamnarbetar- och båtsmannajobb, som hantering av kylcontainrar eller förtöjning av fartyg, till andra yrkesgrupper och avtalsområden.
   
 • Respektera ingångna överenskommelser
  Hamnarbetarförbundet kräver att de hamnarbetare som utlovats kompensation då de arbetade extraskift vid den senaste schemaomläggningen omedelbart får betalt.
   
 • Sluta utnyttja sjuka och äldre blixtanställda för att utpressa hamnarbetarkollektivet 
  Hamnarbetarförbundet kräver att vår 60-årige medlem, i enlighet med tidigare utfästelser från företaget, omedelbart utbildas för fysiskt lättare arbetsuppgifter. Alla cyniska motkrav på fredsplikt utan kollektivavtal eller försämrade arbetsvillkor för hamnarbetarkollektivet måste upphöra.
   
 • Återupprätta det systematiska arbetsmiljöarbetet 
  Hamnarbetarförbundet kräver skriftliga garantier om att fackföreningens valda skyddsombud framledes kallas till alla riskanalyser och haveriutredningar som inbegriper arbetarkollektivet.
   
 • Följ lagar och avtal gällande semester, föräldraledighet och ansökningar om kompledighet
  Hamnarbetarförbundet kräver skriftliga garantier om att APMT framledes kommer att hålla sig till gällande tidsgränser och regler i Semesterlagen, Föräldraledighetslagen samt det lokala kollektivavtalet avseende tidbanksavtalet. Den stress som åsamkats hamnarbetarfamiljer det senaste halvåret till följd av försenade besked och lagstridiga avslagsbeslut är oacceptabel.

---

Before Sunday's negotiations in the APMT Gothenburg Dispute, the employer's representatives suggested that the National President of the Swedish Dockworkers' Union Eskil Rönér should be called in to participate. The SDU once again granted the employer's wishes for a changed negotiation line-up, and President Rönér boarded a train from Helsingborg in southern Sweden to represent the dockworkers together with SDU Local 4 President Peter Annerback.

This time the employer was respresented by Kajsa Edin from the national employer's organisation Ports of Sweden and APM Terminals Gotheburg's Head of HR Sophia Tuveson.

The main message and focus from the company had not changed, however. APM Terminals Gothenburg once again stated that the company can only meet the SDU's demands if the union accepts a general 'no strike' agreement - without being allowed to sign the CBA (Collective Bargaining Agreement).

Banning industrial action without being allowed to be a stakeholder in the CBA is unheard of in the Swedish labour market. Thus, the negotitations once again ended without any progress.

New negotiations will start tomorrow (Monday). Industrial action on APM Terminals in Gothenburg will start on Tuesday afternoon (the 8th of November) if the issues can't be resolved.

The union's six very basic demands in the APMT Gothenburg Dispute:

 • Guarantee trade union rights
  The SDU demands written guarantees that the company will grant trade unions the right to freely form its’ negotiating delegations and to continuously inform its’ members on current issues and developments. Company dictates, interferences and sanctions must end.
  .
 • Respect the jurisdiction and the right to our jobs
  The SDU demands an immediate stop to the company’s practice of sporadically delegating dockworkers’ or mooring crew’s tasks to manage reefers or secure ships to other parts of the workforce.
   
 • Honor standing agreements
  The SDU demands that dockworkers who were promised compensation for extra work hours during a period of changing work patterns be paid immediately.
   
 • Stop using sick or aging casual dockworkers as bargaining chips
  The SDU demands their 60-year old member immediately receives previously agreed upon retraining for less physically demanding tasks. All cynical counter-demands for collective ¨no strike”-clauses or concessions regarding terms and conditions must be dropped.
   
 • Re-establish systematic Health & Safety cooperation
  The SDU demands written guarantees of union H&S officer participation in all future risk assessments and accident enquiries involving blue-collar workers.
   
 • Acknowledge valid laws and contracts concerning vacation, parental leave, and time bank applications
  The SDU demands written guarantees that APMT will henceforth adhere to the time limits and rules in the Annual Leave Act, the Parental Leave Act, and the local time bank CBA. The stress and pressure inflicted on dockworker families due to delayed decisions and unlawful rejections this summer cannot be repeated.