Strejken avslutad - inga nya förhandlingstillfällen inplanerade / The strike has ended - no new negotiations planned

2016-11-18 Inga indikationer på att APM Terminals söker en förhandlingslösning / No indications of APM Terminals interest in a negotiated solution

[In English below]

Klockan 11.00 på fredagen avslutades den sista av Svenska Hamnarbetarförbundets varslade punktstrejker på APM-terminalen i Göteborgs hamn under ordnade former.

I dagsläget finns inga nya förhandlingstillfällen inplanerade. Arbetsgivaren APM Terminals Gothenburg har i ett kundutskick idag indikerat att man fortsättningsvis inte anser sig vara Hamn4ans motpart i förhandlingarna utan hänvisar till arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar. Avseende Svensk Skeppsmäklarförenings krav på medling, som Hamnarbetarförbundet ju ställt sig positivt till, har APMT Terminals ännu inte svarat.

Sveriges Hamnar har i sin tur gjort en mängd pressutspel där man hävdar att alla lösningar på de faktiska stridsfrågorna i APMT-konflikten är olösliga och skulle innebära att arbetsgivaren begår avtalsbrott. Istället efterlyser man ny svensk strejklagstiftning som vanligen förknippas med bananrepubliker och totalitära stater.

Ytterligare uppgifter har också framkommit som indikerar att läget är helt låst.

Eftersom APM Terminals Gothenburg fortsätter att sprida felaktig information och rena påhitt om vad APMT-konflikten handlar om till kunder och allmänhet, avslutas detta inlägg med en påminnelse om fackföreningens faktiska sakkrav (se nedan).

---

At 11.00 AM on Friday, the last announced strike by the Swedish Dockworkers' Union against APM Terminals Gothenburg ended.

As of today, there are no new negotiations planned. The APM Terminals Gothenburg management indicated in a letter to it's customers that they no longer regard themselves as the union's counterpart in the negotiations and pointed to the national employers' association Ports of Sweden instead. Accordingly, APM Terminals Gothenburg still hasn't responded to the demand for mediation in the conflict put forward by the Swedish Ship Brokers' Association and accepted by the union.

Ports of Sweden has made a number of press statements this week where they state that all solutions to the issues at the core of the dispute are impossible to resolve and that any attempt would constitute a breach of the CBA. Instead, Ports of Sweden are publically pushing for new Swedish legislation regarding the right to strike - a labour market model found in banana republics and totalitarian states.

New information also indicates that the negotiation situation is deadlocked.

Since APM Terminals Gothenburg persists in spreading incorrect information and outright fabrications about the dispute to customers and the public, we once again post the six very basic actual demands of the Swedish Dockworkers' Union below (bottom).

---

 • Garantera fackliga fri- och rättigheter 
  Hamnarbetarförbundet kräver skriftliga garantier om att de fackliga organisationernas medlemmar framledes fritt ska kunna utse förhandlingsdelegationer och att valda representanter tillåts informera berörda medlemmar om pågående förhandlingar. Inga fler sanktioner mot fackliga företrädare eller angrepp på fackföreningarnas interndemokrati.
   
 • Respektera rätten till våra jobb
  Hamnarbetarförbundet kräver ett omedelbart stopp på företagets godtyckliga delegering av hamnarbetar- och båtsmannajobb, som hantering av kylcontainrar eller förtöjning av fartyg, till andra yrkesgrupper och avtalsområden.
   
 • Respektera ingångna överenskommelser
  Hamnarbetarförbundet kräver att de hamnarbetare som utlovats kompensation då de arbetade extraskift vid den senaste schemaomläggningen omedelbart får betalt.
   
 • Sluta utnyttja sjuka och äldre blixtanställda för att utpressa hamnarbetarkollektivet 
  Hamnarbetarförbundet kräver att vår 60-årige medlem, i enlighet med tidigare utfästelser från företaget, omedelbart utbildas för fysiskt lättare arbetsuppgifter. Alla cyniska motkrav på fredsplikt utan kollektivavtal eller försämrade arbetsvillkor för hamnarbetarkollektivet måste upphöra.
   
 • Återupprätta det systematiska arbetsmiljöarbetet 
  Hamnarbetarförbundet kräver skriftliga garantier om att fackföreningens valda skyddsombud även framledes erkänns av företaget (vilket varit fallet i över 40 år) och kallas till alla riskanalyser och haveriutredningar som inbegriper arbetarkollektivet.
   
 • Följ lagar och avtal gällande semester, föräldraledighet och ansökningar om kompledighet
  Hamnarbetarförbundet kräver skriftliga garantier om att APMT framledes kommer att hålla sig till gällande tidsgränser och regler i Semesterlagen, Föräldraledighetslagen samt det lokala kollektivavtalet avseende tidbanksavtalet. Den stress som åsamkats hamnarbetarfamiljer det senaste halvåret till följd av försenade besked och lagstridiga avslagsbeslut är oacceptabel.

/

 • Guarantee trade union rights
  The SDU demands written guarantees that the company will grant trade unions the right to freely form its’ negotiating delegations and to continuously inform its’ members on current issues and developments. Company dictates, interferences and sanctions must end.
  .
 • Respect the jurisdiction and the right to our jobs
  The SDU demands an immediate stop to the company’s practice of sporadically delegating dockworkers’ or mooring crew’s tasks to manage reefers or secure ships to other parts of the workforce.
   
 • Honor standing agreements
  The SDU demands that dockworkers who were promised compensation for extra work hours during a period of changing work patterns be paid immediately.
   
 • Stop using sick or aging casual dockworkers as bargaining chips
  The SDU demands their 60-year old member immediately receives previously agreed upon retraining for less physically demanding tasks. All cynical counter-demands for collective ¨no strike”-clauses or concessions regarding terms and conditions must be dropped.
   
 • Re-establish systematic Health & Safety cooperation
  The SDU demands written guarantees of continued company recognition of the union's elected H&S officers (which has been the case for over 40 years) and participation in all future risk assessments and accident enquiries involving blue-collar workers.
   
 • Acknowledge valid laws and contracts concerning vacation, parental leave, and time bank applications
  The SDU demands written guarantees that APMT will henceforth adhere to the time limits and rules in the Annual Leave Act, the Parental Leave Act, and the local time bank CBA. The stress and pressure inflicted on dockworker families due to delayed decisions and unlawful rejections this summer cannot be repeated.