Klargörande inför helgen / Clarification before the weekend

2016-12-02 Kort lägesinformation / Brief update

[In English below]

De statliga medlingsförsöken i konflikten mellan Hamn4an och APM Terminals Gothenburg avbröts på fredagseftermiddagen. Medlarna har meddelat att de fortsatt står till parternas förfogande. Medlingsinstitutets pressmeddelande kan läsas här.

Svenska Hamnarbetarförbundet har i dagsläget inte för avsikt att offentligt kommentera medlingssamtalen. Fackföreningen konstaterar att inga konkreta resultat har uppnåtts.

På förekommen anledning vill avdelningen dock klargöra följande:

Hamn4an kommer inte att återuppta stridsåtgärderna mot APM Terminals Gothenburg innan nästa vecka. Återupptagna stridsåtgärder kommer att föregås av offentlig information om detta samt kommunikation med direkt berörda parter. Under fredagsmorgonen, innan medlingen hade avbrutits, kontaktades Hamn4an av tredje part med en förfrågan avseende den stundande helgen. Fackföreningen gjorde då ett åtagande att försöka hjälpa till. Fackföreningen och dess medlemmar står fast vid detta åtagande.

Mer utförlig information till Hamnarbetarförbundets medlemmar lokalt och nationellt samt till våra hamnfackliga systerorganisationer runtom i världen, kommer att komma inom kort. Tills vidare förmedlas information via direkt kommunikation och inte genom offentliga uttalanden eller kommentarer till media.

---

The state mediation efforts in the dispute between the Swedish Dockworkers' Union Local 4 and APM Terminals Gothenburg ended on Friday afternoon. The mediators have stated that they are still at the parties' disposal. The press release from the Swedish National Mediation Office can be read here.

At this point, the SDU will not make any public comments on the mediation process. The union notes that there has been no concrete progress.

To prevent further speculation the SDU wants to clarify the following:

The SDU Local 4 will not resume industrial action this week. Resumption of industrial action will be preceded by a public statement and communication with directly involved parties. On Friday morning, before the mediation efforts ended, the union was contacted by a third party with a request concerning the coming weekend. The union made a commitment to try to help. The Swedish Dockworkers' Union and it's members will honor that commitment.

More extensive information to SDU members locally and nationally as well as to our fellow dockworker trade unions around the world, will follow shortly. At this point, information will be provided through direct channels and not through public statements or comments to the press.