Strejkvarslet ligger fast / The strike notice is still in force

2017-01-23 [In English below]

Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 avvisade formellt medlarnas bud vid ett möte på Svenskt Näringslivs lokaler i Göteborg på måndagsmorgonen. Ett skriftligt svar på hemställan hade tillsänts medlarna redan fyra dagar tidigare.

Tisdagen den 17:e januari framlade de av Medlingsinsitutet utsedda medlarna Jan Sjölin och Anders Lindström ett bud till parterna. Budet, att Hamn4an skulle teckna ett s.k. hängavtal till Transportarbetareförbundets kollektivavtal, var i alla delar identiskt med det som arbetsgivarparten APM Terminals själva framhållit sedan början av december.

I sitt svar klargjorde fackföreningen återigen att medlarnas/företagets bud i praktiken skulle reducera majoritetsfacket Hamn4an till en underavdelning av Transport, vilket givetvis är oacceptabelt. Vidare upprepade fackföreningen att kollektivavtal i sig visserligen inte löser de personalpolitiska problem som ligger till grund för konflikten på APM Terminals i Göteborgs hamn, men att Hamnarbetarförbundet är villigt att fortsatta förhandla om en avtalslösning. En självklar förutsättning är dock att en sådan avtalskonstruktion i praktiken gör Hamn4an, som organiserar 85% av hamnarbetarna i containerterminalen, till en fullvärdig avtalspart, jämbördig med Transportarbetareförbundet.

Svenska Hamnarbetarförbundets förbundsordförande Eskil Rönér föreslog i fredagens Svenska Dagbladet att om intresse nu finns hos övriga parter att binda fackförbundet vid fredsplikt, så är tiden mogen att göra det centrala Hamn- och Stuveriavtalet till ett trepartsavtal.

I Göteborgs hamn fortsätter nu förberedelserna inför tisdagens strejk, som inleds klockan 12.00. Hamn4an är fortfarande utestängt från att respresentera sina tiotals uppsägninghotade medlemmar under veckans varselförhandlingar.

Under måndagsmorgonen släpptes också en högaktuell film om konflikten på APM Terminals Gothenburg.

---

The Swedish Dockworkers' Union (SDU) Local 4 formally rejected the state mediators bid at a meeting on Monday morning. A written response had already been sent to the mediators four days earlier.

On Tuesday the 17th of January, the mediators Jan Sjölin and Anders Lindström, appointed by the Swedish National Mediation Office, presented an official bid to the parties. The bid, asking the SDU Local 4 to sign a side letter to the current CBA, was identical to the proposal put forward by APM Terminals Gothenburg since the beginning of December.

In it's response to the bid from the mediators/APM Terminals Gothenburg, the union once again made clear that such an arragement would in practice reduce the majority union SDU Local 4 to a subordinate to the Swedish Transport Workers' Union (STWU). It also pointed out that no CBA arrangement would actually solve the problems caused by the current destructive personnel policies at APMT Gothenburg, but reaffirmed it's commitment to keep negotiating along that track as well. A given condition for any contract solution is that the SDU, which organizes some 85% of the dockworkers in the container terminal, in practice would be a fully recognized stakeholder in the CBA, equal to the STWU.

The SDU National Chairman Eskil Rönér suggested on Friday that if the other industry stakeholders now want to bind the union by a 'no strike'-clause, it is time to transform the national CBA covering the Swedish ports into an agreement with three fully recognized parties.

Preparations for the strike planned to start at noon on Tuesday is ongoing in the port of Gotheburg. The SDU Local 4 is still barred from representing dozens of members threatened by lay offs in the upcoming redundacy talks this week.