Nya uppgifter men inga lösningar i medlarnas slutbud

2017-03-13 Den 7:e mars kallades Hamn4an till nytt möte med de av Medlingsinstitutet utsedda medlarna för att motta en s.k. slutlig hemställan.

Medlarna ålade parterna att inkomma med officiellt svar på deras slutliga bud idag på måndagsmorgonen, klockan 10.00. I avvaktan på svarsöverlämningen idag var Hamn4an och APM Terminals Gothenburg ålagda att inte prata med media om medlarbudets innehåll.

Av medlarnas senaste hemställan framgår att APM Terminals Gothenburg accepterat Hamn4ans förslag att teckna ett trepartsavtal.  Detta är en nyhet för Hamn4an som fackföreningen ser mycket positivt på, eftersom det skulle vara en långsiktig lösning på avtalsfrågan i Göteborgs containerterminal och kanske även andra svenska hamnar.
Enligt medlarna har Transportarbetareförbundet dessvärre avvisat alla sådana lösningar. Om det stämmer är det givetvis beklagligt att en fackförening som organiserar en liten minoritet av hamnarbetarna i Göteborgs hamn förkastar en gemensam avtalskonstruktion tillsammans med majoritetsfacket. Från Hamnarbetarförbundets sida finns det dock ingen anledning att lägga någon prestige i detta, utan förbundet hoppas istället på ett förändrat ställningstagande från Transports sida framöver. Hamn- och Stuveriavtalet löper ut i vår, vilket möjligen skulle kunna innebära nya öppningar.

Med detta sagt har Hamnarbetarförbundet tyvärr tvingats konstatera att det kollektivavtalsförslag som medlarna själva lagt fram rentav innebär en försämring för Hamn4an jämfört med det tidigare medlarbudet om ett rent hängavtal. I det nya förslaget anges till exempel uttryckligen att Hamn4an skulle avtala bort centrala regler i Medbestämmandelagen (MBL §§34-36). Någon klarlagd rätt för Hamn4an att utse skyddsombud finns inte heller i avtalstexten och en sådan central fråga som arbetsmiljön lämnas fortsatt helt öppen för motsättningar och bråk.

Sammantaget innebär medlarnas förslag, istället för att skapa en grund för parterna att gemensamt sätta sig ned för att snabbt och målmedvetet arbeta fram en lösning på den nuvarande situationen i containerterminalen, att Hamn4an och APM Terminals lämnas i en fortsatt oklar situation utan förutsättningar för långsiktig stabilitet och samverkan. Därför har Hamn4an idag tackat nej till medlarnas bud.

Medlarnas hemställan och Hamn4ans svar bifogas i sin helhet som PDF-dokument nedan.