APM Terminals trappar upp konflikten i containerterminalen - varslar om nedstängning och lockout

2017-05-12 Under onsdagsmorgonen den 10/5 mottog Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 i Göteborg ett varsel om stridsåtgärder från containeroperatören APM Terminals Gothenburg.

Varslet om lockout innebär en dramatisk upptrappning av konflikten, vars konsekvenser är svåra att överblicka.

APM Terminals kommer från den 19:e maj till och med den 30:e juni att genomföra en lockout mot alla Hamnarbetarförbundets medlemmar i containerterminalen mellan klockan 16.00 och 07.00 på helgfria vardagar. Samtidigt aviserar man i ett pressmeddelande att terminalen kommer att vara stängd för kunder på vardagskvällar och nätter under perioden.

Vid varslets överlämnande kunde arbetsgivaren inte precisera hur enskilda arbetstagare kommer att drabbas av stridsåtgärderna.
I intern kommunikation till de anställda meddelade APM Terminals under onsdagen att lockouten innebär att de hamnarbetare som är schemalagda att arbeta kvällskift kommer att utestängas från arbetsplatsen från klockan 16.00 och inte erhålla någon lön för resterande del av arbetspassen. För nattskiften har företaget angett att "arbetstiden planeras om till dagtid varannan vecka", vilket skulle innebära att man alltså lockoutas utan lön övriga veckor.
När APM Terminals VD Henrik Kristensen intervjuades av Sveriges Radio P4 Göteborg (Eftermiddag i P4 17-05-10) förmedlade han dock ett annat budskap om vad lockouten skulle komma att innebära i praktiken.

SVERIGES RADIO: "(...) kommer de [hamnarbetarna] att få jobba dagtid eller blir de lockoutade utan lön?"

VD KRISTENSEN: "Det är riktigt att de får jobba dagtid. Det gör vi för att det inte ska drabba den enskilde medarbetaren som jobbar kväll- eller nattskift. Vi kommer att planera om arbetstiden."

Företaget dementerade senare VD Kristensens uppgifter i ett mail till arbetsledarna på terminalen.

De flesta schemalagda hamnarbetarna i containerterminalen arbetar tvåskift och hamnen har dagligen ett hundratal hamnarbetare schemalagda på vardagskvällar. Nattetid uppgår den schemalagda arbetsstyrkan till ett 40-tal schemalagda hamnarbetare. APM Terminals aviserade nedstängning av terminalen innebär således att hotet om lockout och en halvering av lönen omfattar en kvalificerad majoritet av Hamnarbetarförbundets medlemmar under konfliktperioden.

Hamnarbetarförbundet bestrider inte att APM Terminals har laglig rätt att vidta stridsåtgärder och lockouta sin personal, men förväntar sig att företagsledningen tar ansvar för sina egna handlingar när man nu drastiskt trappar upp konflikten. Bara det första av lockoutens 28 vardagsdygn innebär ett produktionsstopp dubbelt så omfattande som Hamnarbetarförbundets samtliga stridsåtgärder i konflikten det senaste halvåret. Det är oseriöst att påstå att APM Terminals aviserade nedläggning av kväll- och nattverksamheten på något sätt skulle vara framtvingad av personalens ovilja att jobba övertid. samtidigt som företaget hävdar att det råder övertalighet motsvarande ett 30-tal tillsvidareanställningar i containerterminalen  Senast igår underströk APM Terminals i ett brev att det tidigare uppsägningsvarslet ligger fast:
"Varslet kvarstår och vi kommer att påbörja uppsägningar innan sommaren."

Hamnarbetarförbundet är beredd att teckna kollektivavtal med fredsplikt, och avvisar APM Terminals påstående om att fackförbundet "vägrar att teckna branschens kollektivavtal". Svenska Hamnarbetarförbundet uttryckte senast den 20 januari i år vår beredskap för att omgående teckna det befintliga Hamn- och Stuveriavtalet i en trepartslösning med Sveriges Hamnar och Transportarbetareförbundet. I dagsläget finns alla möjligheter att gemensamt försöka arbeta fram en sådan lösning eftersom Hamn- och Stuveriavtalet löpt ut och avtalsförhandlingar pågår.
Även lokalt är avdelningen öppen för alla typer av kollektivavtalslösningar i containerterminalen som i praktiken innebär att vi lokalt blir en jämbördig avtalspart tillsammans med Transportarbetareförbundet.

APM Terminals Gothenburg VD framförde i Sveriges Radio P4 igår att han hoppas nå en överenskommelse med Hamnarbetarförbundet inom sju dagar innan lockouten träder i kraft. I dagsläget finns dock inga förhandlingar eller mötestillfällen inplanerade. På central nivå utestängs Hamnarbetarförbundet fortsatt från avtalsförhandlingarna och förbundet har tvingats stämma arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar för förhandlingsvägran.
I Göteborgs containerterminal har APM Terminals inte kallat Hamnarbetarförbundet till några förhandlingar alls under 2017.

Under onsdagskvällen höll avdelningsstyrelsen ett extrainsatt möte för att diskutera APM Terminals lockout-hot. Hamn4ans medlemmar kommer inom kort att kallas till medlemsmöte för att besluta om hur man ska förhålla sig till företagets lockoutvarsel och sammanhängande frågor. Konkret information om inkomna förslag inför medlemsmötet kommer att presenteras senare.