Hamn4an presenterade nya kompromissförslag utan resultat - APM Terminals har inlett sin lockout

2017-05-19 Under gårdagskvällen begärde Hamn4an återigen förhandling med företaget för att försöka få till stånd en lösning på den rådande krissituationen i containerterminalen. Förhandlingen inleddes klockan 13.30 på fredagseftermiddagen.

Fackföreningen lade idag fram två nya kompromissförslag för att försöka nå en lösning på företagets förestående lockout av Hamnarbetarförbundets medlemmar under 28 helgfria vardagskvällar - och nätter till och med den sista juni.

 

 • Det första förslaget innebär att Hamnarbetarförbundet och APM Terminals skulle teckna ett hängavtal med tillägg som i praktiken skulle ge majoritetsfacket samma inflytande och rättigheter som en fullvärdig avtalspart.
   
 • Det andra förslaget innebär att Hamnarbetarförbundet erbjöd sig att teckna ett självständiga kollektivavtal för förbundets medlemmar på arbetsplatsen. APM Terminals har hittills hävdat att sådana krav är lagstridiga men en dom i Arbetsdomstolen som meddelades under gårdagen (AD nr 67 2017), förtydligade att så inte är fallet:

  "Arbetsdomstolen har i tidigare avgöranden tagit ställning till tillåtligheten av en stridsåtgärd när det har gjorts gällande att den syftat till att tränga undan eller ändra befintliga kollektivavtal. Domstolen har då sammanfattningsvis uttalat följande (se t.ex. AD 2012 nr 13 och AD 2005 nr 110). Utgångspunkten är att en arbetstagarorganisation kan vidta stridsåtgärder till stöd för ett anspråk på kollektivavtal för ett tillämpningsområde där kollektivavtal redan gäller mellan arbetsgivaren och en annan arbetstagarpart, trots att det ytterligare kollektivavtalet strider mot det redan befintliga.

  Att kollektivavtalen strider mot eller är oförenliga med varandra är ett problem som löses inte genom förbud mot stridsåtgärder i syfte att få det senare kollektivavtalet till stånd utan genom rättsprinciper om konkurrens mellan olika kollektivavtal. Situationen är en annan när stridsåtgärden framstår som ett angrepp på det redan befintliga kollektivavtalet. I ett sådant fall strider stridsåtgärden mot 42 § medbestämmandelagen. De situationer som avses är sådana där en utomstående arbetstagarorganisation inte enbart för egen räkning ställer krav på ett konkurrerande kollektivavtal utan uttryckligen fordrar att arbets- givaren ska tillämpa det kollektivavtal som organisationen begär även på arbetstagare som är medlemmar i den arbetstagarorganisation som är part i det redan befintliga kollektivavtalet och därmed bundna av kollektivavtalet.”

  Hamnarbetarförbundet har, precis som i de flesta svenska hamnar där fackförbundet organiserar stuveriarbetare, varit delaktiga i förhandlingar och uppgörelser i containerterminalen sedan årtionden tillbaka. Därmed står Hamnarbetarförbundet redan bakom de allra flesta avtal och överenskommelser som reglerar arbetsvillkoren på APM Terminals, och skulle i dessa delar utan vidare diskussioner kunna teckna likalydande avtal för sina egna medlemmar.
  Ett förbehåll för en sådan lösning är att fackförbundet inte in blanco också kan åta sig att teckna likalydande kollektivavtal för fackförbundets egna medlemmar gällande uppgörelser som Hamnarbetarförbundet inte varit delaktigt i eller ens känner till. Det senaste halvåret har ju APM Terminals utestängt Hamnarbetarförbundet från alla förhandlingar på arbetsplatsen, vilket innebär att nya lokala kollektivavtal har tillkommit utan fackförbundets deltagande eller kännedom.

  Med helt eller till stora delar likalydande parallella kollektivavtal för Hamnarbetarförbundets respektive Transportarbetareförbundets medlemmar skulle risken för lokal avtalskonkurrens och motstridiga uppgörelser starkt begränsas. Framåtsyftande ställer det dock också krav på att arbetsgivaren försäkrar sig om nå gemensamma uppgörelser med både Hamnarbetarförbundet och Transport. Det är redan rådande praxis i andra terminaler i Göteborg hamn och övriga Sverige, och var också det arbetssätt som tillämpades av APM Terminals föregående företagsledning.
   

Hamnarbetarförbundet betraktar de idag framlagda avtalsförslagen som långsiktigt sämre alternativ jämfört att göra om det centrala Hamn- och Stuveriavtalet eller de lokala kollektivavtalen på APM Terminals till trepartsavtal, där Hamnarbetarförbundet och det nu avtalsbärande minoritetsfacket Transportarbetareförbundet gemensamt tecknar avtal med arbetsgivaren. Till skillnad från trepartsavtal kräver de nya förslagen dock inte Transportarbetareförbundets godkännande, vilket gör dem juridiskt möjliga att sjösätta omedelbart.
I den akuta krissituation som råder vore de en väg framåt för att få ett slut på konflikten och försöka återupprätta ett fungerande samarbetsklimat samt en säker och effektiv produktion på terminalen.

Under fredagens förhandling fick Hamnarbetarförbundet inga definitiva besked om hur APM Terminals Gothenburg ställde sig till de nya kompromissförslagen.
Hamn4an bad också arbetsgivarrepresentanterna om en sammanställning av vilka centrala samt lokala uppgörelser som berör hamnarbetarna på arbetsplatsen. En sådan sammanställning efterlystes redan under medlingen i vintras, eftersom den är nödvändig för att det ens ska gå att teckna en heltäckande kollektivavtalslösning enligt APM Terminals egna önskemål - oavsett om det gäller trepartsavtal, hängavtal eller självständigt avtal. Det framgick inte på dagens möte om arbetsgivaren var villig att presentera en sådan sammanställning.

APM Terminals Gothenburg enda konkreta motbud vid dagens förhandling var att man krävde att Hamnarbetarförbundet skulle avbryta fackföreningens sedan i måndags pågående övertidsblockad på terminalen (där arbetsgivaren så sent som i onsdags informerade om att det råder övertalighet motsvarande upp till 35 tillsvidareanställda hamnarbetare) för att företagets varslade lockout inte skulle utlösas. Eftersom förhandlingen var resultatlös och arbetsgivarsidan inte uppvisade någon som helst kompromissvilja, så avvisade Hamnarbetarförbundet företagets krav.

Förhandlingen avslutades efter att arbetsgivarparten framfört att man inte ville fortsätta med direktförhandlingar utan ansåg att fortsatta samtal skulle ske via Medlingsinstitutet.

Vid klockan 16.00 valde APM Terminals att inleda sin varslade lockout-aktion och ett stort antal utestängda Hamn4an-medlemmar från kvällsskiftet samlades utanför port 4, samtidigt som verksamheten på terminalen stängdes ner.