Om förhandlingar, nya medlingssamtal och regeringens utspel idag

2017-05-23 Hamn4an begärde under gårdagen återigen förhandling med APM Terminals. Bolaget har ännu inte svarat men nya medlingssamtal är inplanerade till den 31:a maj.


Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson öppnade på en presskonferens idag för förändringar av den svenska konflikträtten och lanserade en snabbutredning som ska vara klar innan sommaren. Utspelet gjordes specifikt med hänvisning till konflikten på APM Terminals I Göteborgs hamn.

Hamn4an motsätter sig generellt alla inskränkningar av svensk konflikträtt. Fackföreningen konstaterar samtidigt att en förhandlingslösning som skulle kunna få ett slut på konflikten och den lockout som nu stänger ner containerterminalen 15 timmar per dygn, är mer avlägsen efter regeringens utspel idag. Arbetsgivaren APM Terminals har nu färre incitament att faktiskt börja förhandla med Hamn4an och söka kompromisslösningar, innan man vet vad den påtryckningskampanj man iscensatt tillsammans med Svenskt Näringsliv ger för politiskt resultat.

Eftersom APM Terminals redan fått och fortsatt är berättigad till omfattande konfliktersättning från arbetsgivarorganisationen, förefaller det främst vara hamnens kunder, varuägare och de hundratals utestängda hamnarbetarna som drabbas av att lockout-situationen fortskrider.


Hamn4an kan i dagsläget inte överblicka hur ny lagstiftning på området skulle kunna se ut. En lagändring måste ske inom ramen för svensk lag och Sveriges internationella åtaganden kring fackliga rättigheter. Den bör därför inte rimligtvis kunna bygga på den odemokratiska utgångspunkten att arbetsgivare eller redan avtalsbärande minoritetsfackförbund tillmäts vetorätt mot att majoritetsfacket på en arbetsplats eller i en bransch får slåss för att bli fullvärdig kollektivavtalspart, såsom Svenskt Näringsliv föreslagit.

Dagens presskonferens gav inga klara besked om hur en sådan avvägning är tänkt att se ut:

"Hamnarbetarförbundet har i flera intervjuer gett uttryck att det slåss för sin överlevnad. Förbundet tillhör inte LO, och i Sveriges hamnar är det Transport som tecknar kollektivavtal med arbetsgivaren.

- Det är ingen lagstiftning som säger att man måste vara LO-ansluten för att teckna avtal. Det måste ju vara ett fackförbund som representerar de anställda, men kommer man inte överens måste det finnas en mekanism för att avgöra det, säger Ylva Johansson."


(GP 23/5-17)