Nya besked från Hamnarbetarförbundet under dagens presskonferens

2018-03-21 Pressmeddelande

På onsdagens presskonferens meddelade Hamnarbetarförbundet hur man kommer att svara på att Sveriges Hamnar nu tvingar igenom den policy som utestänger Hamnarbetarförbundet från all samverkan.

- Den allvarligaste delen av policyn är att man utestänger oss från arbetsmiljöarbetet. Våra hundra valda skyddsombud kan inte längre göra sina uppdrag ute på kajerna i landets hamnar och vi får inte delta i det förebyggande skyddsarbetet. Det kommer leda till kraftigt ökade risker för personalen och flera arbetsplatser kommer stå helt utan en fungerande skyddsorganisation, säger förbundsstyrelseledamoten Erik Helgeson.

- Att villkora hamnarbetarnas liv och hälsa i utpressningssyfte är ett extremt ansvarslöst agerande från Sveriges Hamnars sida. Vid tidigare meningsskiljaktigheter har det i årtionden varit en sorts anständighetens gräns att vad som än hänt, så har alla parter - Hamnarbetarförbundet, Transport och hamnarbetsgivarna - upprätthållit samverkan kring arbetsmiljön. Den hållningen frångår alltså arbetsgivarorganisationen nu, konstaterar Erik Helgeson.

- Vi ser policyn som en provokation som syftar till att skapa en konfliktsituation. Troligtvis handlar det om att försöka påverka regeringens utredning om att begränsa strejkrätten. Men vi kommer inte låta Svenskt Näringslivs agenda styra över när och hur vi tar strid för att bli en fullvärdig part i kollektivavtalet. Vi vidtar alltså inga stridsåtgärder i dagsläget, utan den troligaste risken för arbetsnedläggelse i hamnarna i nuläget är att våra medlemmar lockoutas på samma sätt som skedde på APM Terminals i somras, fortsätter Helgeson.


                     
Erik Helgeson gick sedan vidare med att kommentera den dialog som förts med LO under vintern. Förbundsstyrelsen har enhälligt beslutat att besvara tre direkta frågeställningar från LO positivt:
 

  • Förbundsstyrelsen accepterar att underteckna ett på riksnivå likalydande kollektivavtal med fredsplikt gentemot arbetsgivarorganisationen.
  • Förbundsstyrelsen accepterar att underteckna ett samarbetsavtal med Svenska Transportarbetarförbundet där de båda förbinder sig att gentemot arbetsgivarsidan uppträda som en gemensam förhandlingskartell i landets hamnar samt underkasta sig ett skiljemannaförfarande av överenskommen tredje part om oenighet uppstår.
  • Förbundsstyrelsen accepterar att tillsammans med Transport underteckna en avsiktsförklaring om sammangående och omedelbart tillsätta en arbetsgrupp för att diskutera former och praktiska frågeställningar med ett sådant slutmål.

 
Kan ett sådant förhandlingsresultat nås kommer det omedelbart underställas medlemsomröstning.

I förra veckan kom ett skriftligt förslag från LO till Hamnarbetarförbundet.

- Tyvärr innebär det skriftliga förslaget inget jämbördigt avtalssamarbete utan att Hamnarbetarförbundet formellt underställs Transport genom att teckna ett hängavtal. Likaledes har man skrivit in ett förbehåll om att Hamnarbetarförbundet ska gå upp i Transports befintliga stuveriavdelningar. För oss är det avgörande att hamnarbetarna kan behålla vår basdemokratiska organisationsmodell med exempelvis beslutande medlemsomröstningar samt korta avstånd mellan medlemmar och representanter. Vår förhoppning är att samtalen med LO och Transport kan fortsätta i en anda av ömsesidig respekt för varandras organisationer, förklarar Erik Helgeson

- Ett samarbete måste bygga på ömsesidiga kompromisser, inte på att den ena parten äter upp den andra. Om arbetsgivarna eller Transport misstar kompromissvilja för svaghet, kommer det tyvärr bli dyrköpt för oss allihop, avslutar han.

 

KONTAKT

Erik Helgeson, förbundsstyrelseledamot
tel 0703 65 49 14

Magnus Hagman, vice ordförande Helsingborg
tel 0707 49 61 89

Josef Völgyi, förtroendevald Stockholm
tel 0766 18 80 11