Regeringens förslag om inskränkningar i strejkrätten

2019-01-31 Remissvar - rapport om konsekvenser av lagförslaget - debattartikel - pressmeddelande - filmklipp

31 januari 2019 gick remisstiden ut för regeringens förslag "Ds 2018:40 Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister" för remiss. Förslaget som lanseras är i det närmaste identiskt med det lagförslag som LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv lade fram i juni samma år. Hamnarbtarförbundets remissvar hittar du bifogat längst ner på den här sidan.


Sammanfattning av remissvaret

Svenska Hamnarbetarförbundet motsätter sig förslagen i promemorian ”Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister” DS 2018:40. De bör avvisas i sin helhet. De föreslagna lagändringarna innebär en betydande maktförskjutning på arbetsmarknaden, då arbetsgivares incitament att acceptera arbetstagarnas fria val av facklig tillhörighet kraftigt begränsas. Arbetsgivares drivkrafter att aktivt bidra till avtalssamordning i branscher eller på arbetsplatser där arbetstagare inom samma yrkeskategori är organiserade i flera olika fackliga organisationer påverkas starkt negativt. Lagförslagen öppnar upp för så kallad avtalsshopping och utbredning av fackföreningar som inte verkar utifrån arbetstagarnas intressen, så kallade gula fackföreningar. 

Lagförslagen innebär sammantaget utökade möjligheter för arbetsgivare att skjuta upp eller helt förhindra stridsåtgärder från arbetstagarsidan genom att hävda formella eller juridiska hinder. Arbetsdomstolen ges därmed en väsentligt utökad roll i konfliktsituationer på arbetsmarknaden, till arbetsgivarnas fördel.

Hamnarbetarförbundet ser stora risker med förslagets vaga riktlinjer för att bedöma trovärdigheten gällande arbetstagarorganisationers krav på kollektivavtal, där Arbetsdomstolen åläggs att göra prövningar inte bara utifrån agerandet under den aktuella konflikten, utan även utifrån den fackliga organisationens historik och vad som kan betraktas som rimliga fackliga avtalskrav.

Lagförslaget får stora negativa konsekvenser för samtliga arbetstagarorganisationer i Sverige, oavsett om de idag är kollektivavtalsbärande eller ej.
 

Hamnarbetarförundet släppte en rapport redan i juli
Detta är den första utförliga analysen som presenterats av det lagförslag ("Utvidgad fredsplikt") som LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv lade fram 5 juli 2018. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har meddelat att det nu är parternas förslag som regeringen kommer att gå vidare med, istället för det betänkande som regeringens egen utredning lade fram senare samma vecka. 

Hamnarbetarförbundets rapport visar att många tidigare bedömningar av lagförslagets konsekvenser varit felaktiga. I rapporten analyseras främst tre områden:

- Risken för ökade formella rättsinvändningar från arbetsgivarsidan som kan försena, försvåra eller rent av göra stridsåtgärder omöjliga.
- Risken för "avtalsshopping" genom att etablerade arbetsgivare omdefinierar sin personal och byter avtalsområde inom eller mellan de fackliga centralorganisationerna.
- Risken för att det uppkommer arbetsgivarkontrollerade, så kallade gula fackföreningar.

Ambitionen är att klarlägga både nuvarnade spelregler och föreslagna förändringar på ett sätt som blir begripligt för arbetstagare i allmänhet, snarare än bara jurister och arbetsmarknadsexperter. I slutet av rapporten finns en sammanfattning.


Nedan hittar du rapporten i sin helhet och en debattartikel som publicerades i SvD i samband med att den släpptes 9 juli.  Här uttalar sig förbundsstyrelseledamoten Erik Helgeson i ett pressmeddelande om rapportens innehåll.

 

För att tillgängliggöra analysen av lagförslaget ytterligare har Hamnarbetarförbundet spelat in samtalsserien strejkrättsskolan. Den ligger även uppe på Youtube och Facebook:

Strejkrättsskolan del 1 - Avtalsshopping och det värdelösa andraavtalet.

Strejkrättsskolan del 2 - LO, TCO och Sacos chansningar

Strejkrättsskolan del 3 - Gula fackföreningar

Strejkrättsskolan del 4 - Arbetsdomstolens utökade makt

Strejkrättsskolan del 5 - Formella hinder för konflikt och AD:s nya mandat att bedöma vad som är rimligt och seriöst

Strejkrättsskolan del 6 - Om förbud mot att tillföra krav under pågående konflikt

Strejkrättsskolan del 7 - Om konsekvenser för Hamnarbetarförbundet