Konflikt för att få till det kollektivavtal som varit förbundets mål sen start

2019-02-27

22 februari 2019: Sveriges Hamnar varslar om omfattande stridsåtgärder i form av lockout på fridagar, övertidsblockad, nyanställningsblockad och blockad mot benanningsanställningar. Stridsåtgärderna ska pågå 6 mars - 31 juli. Läs mer om det här.

27 februari 2019: Svenska Hamnarbetarförbundet varslar om total arbetsnedläggelse med start 6 mars. Läs mer om det här.

Vill du stötta Hamnarbetarförbundet? Läs mer här.

---------------------

Måndag 14 januari las de första varseln om konflikt i syfte att teckna rikstäckande kollektivavtal med Sveriges Hamnar. Filmen nedan är från 19 december 2018, då förhandlingar med arbetsgivararorganisatinen Sveriges Hamnar avslutades i oenighet. Erik Helgeson beskriver förhandlingarna, situationen i hamnarna och bakgrunden till konflikten.

Här kan du ta del av alla varsel om strejk och lockout.
 


Arbetsgivarna trappar upp konflikten
På torsdagen 17 januari varslade arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar om de första lockouterna. Lockouterna stänger ner produktionen i landets hamnar mångdubbelt mer än vad de varslade strejkerna gör. Läs vårt pressmeddelande efter lockoutbeskedet här. Under konflikten har locoutvarslen sedan förljt samma mönster. De är nu uppe i över 1200 timmar.  16 februari återkallade Sveriges Hamnar sina planerade lockouter från 17 februari och framåt.

Fruktlösa medlingssamtal
Medlarna har kallat parterna till sig vid tre tillfällen. 19 januari, 30 januari, 7 februari och 16 februari. Medlarna har lagt bud vid första och senaste tillfället. Det senaste budet är ett förtydlingande av det förra. Läs våra komentarer till medlingen 16/2 här. Nedan hittar du också samtliga dokument som behandlats under medlingen, bland annat vårt svar med föreslagna förändringar som lämnats till medlarna 17 februari.

Den här filmen är från 28 januari. Erik Helgeson gör ett försök att sänka tonläget och reda ut begreppen.

 


BAKGRUNDEN TILL KONFLIKTEN

1 november 2018 satte sig Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar i förhandling
om rikstäcknade kollektivavtal. Det var Hamnarbetarförbundet som kallade till förhandlingen, där vi föreslog ett exakt likalydande avtal som det befintliga som Sveriges Hamnar tecknar med Transportarbetarförbundet. Nedan hittar du avtalsförslaget i sin helhet. Diskussionerna har varit bra och konstruktiva, men trots att parterna är överens om alla praktiska frågor kom Sveriges Hamnar vid senaste förhandlingstillfället återigen med hängavtal som motbud.

Den 19 december avslutades förhandlingarna i oenighet. Frågan om frivillig medling kom upp, men parterna kunde inte enas om formerna för en sådan. Hamnarbetarförbundet föreslog först att man sulle tillfråga utomstående från akademin eller domstolsväsendet, och sedan att parterna gemensamt skulle vända sig till Medlingsinstitutet och begära specifika medlare som bägge parter kan ha förtroende för. Sveriges Hamnar avvisade båda de förslagen. Läs pressmeddelande här.

Du kan se rapporter från varje förhandlingstillfälle på vår Facebooksida (kolla på alla videoklipp), och här hittar du de pressmeddelanden som förbundet skickat ut i samband med förhandlingarna.

Hamnarbetarförbundets uppfattning är att det långsiktigt bästa alternativet för hamnarbetarkollektivet och branschen som helhet vore att Hamnarbetarförbundet helt enkelt inkluderades i det existerande Hamn- och Stuveriavtalet jämte Svenska Transportarbetareförbundet och motparten Sveriges Hamnar. De båda fackförbunden skulle då kunna uppträda som en gemensam förhandlingskartell mot arbetsgivarsidan. I dagsläget avvisar Transportarbetareförbundet dock en sådan lösning.

Därför kräver Hamnarbetarförbundet istället att få teckna ett parallellt likalydande riksavtal med arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar. Innehållsmässigt är förslaget exakt likalydande med det existerande Hamn- och Stuveriavtalet gällande löner, arbetstider och övriga villkor. Den enda skillnaden är partsförhållandet. Detta skulle innebära en skyldighet för arbetsgivarna att inkludera Hamnarbetarförbundet i förhandlingar och överenskommelser som rör våra medlemmars vardag på jobbet. Det skulle också innebära heltäckande fredsplikt i branschen.

Det huvudsakliga skälet till att kollektivavtalsfrågan aktualiserats just nu är bristerna i arbetsmiljöarbetet som uppstått i flera hamnar efter att arbetsgivarna utestängde Hamnarbetarförbundet från förhandlingar och skyddsarbete i april 2018. Motivet för utestängningen sas vara att vi inte är kollektivavtalspart.

Sveriges Hamnars utestängningspolicy från april, som utöver skyddsorganisationen även omfattar lokala förhandlingar, facklig tid och facklokaler, innebär en helomvändning från den praxis som funnits under lång tid. I praktiken har Hamnarbetarförbundet och Transportarbetarförbundet båda deltagit i lokala förhandlingar och överenskommelser utifrån Hamn- och stuveriavtalet. Att teckna det avtal som vi nu föreslår är att formalisera det arbetssättet.

Det är inget nytt att Hamnarbetarförbundet eftersträvar kollektivavtal. Det har varit målsättningen sen start 1972. Trots flera försök och periodvis intensiva förhandlingar, har Hamnarbetarförbundet aldrig erbjudits ett avtal som skulle innebära fulla rättigheter som fackförening på det sätt som är brukligt på svensk arbetsmarknad.
 

Medlemmarna har tagit ställning
12 oktober 2018 hölls en förbundskonferens med 40 deltagare från hela landet. Konferensen föreslog att förbundsledningen ska få mandat att varsla om och verkställa stridsåtgärder i syfte att få till stånd ett centralt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Sveriegs Hamnar där Hamnarbetarförbundet är fullvärdig avtalspart. En nationell medlemsomröstning tog ställning till förslaget. Omröstningen avslutades 31 oktober. 85 % röstade ja till förbundskonferensens förslag. Här kan du se hur röstsedeln var formulerad.


Innan förbundskonferensen, den 26 september hölls också en förhandling med Sveriges Hamnar om att teckna centralt kollektivavtal. Det var Hamnarbetarförbundet som begärde förhandling även då. Se mer om den förhandlingen här.