Central förhandling om kollektivavtal 26 september 2018

2018-09-28

26 september hölls en första förhandling med Sveriges Hamnar om att teckna centralt kollektivavtal. Det var Hamnarbetarförbundet som begärde förhandlingen. Det huvudsakliga skälet till att vi begär förhandling just nu är bristerna i arbetsmiljöarbetet som uppstått i flera hamnar efter att arbetsgivarna utestängde Hamnarbetarförbundet från förhandlingar och skyddsarbete i april 2018. Motivet för utestängningen sas vara att vi inte är kollektivavtalspart.

Sveriges Hamnars utestängningspolicy från april, som utöver skyddsorganisationen även omfattar lokala förhandlingar, facklig tid och facklokaler, innebär en helomvändning från den praxis som funnits under lång tid. I praktiken har Hamnarbetarförbundet och Transportarbetarförbundet båda deltagit i lokala förhandlingar och överenskommelser utifrån Hamn- och stuveriavtalet. Att teckna det avtal som vi nu föreslår är att formalisera det arbetssättet.

Det är inget nytt att Hamnarbetarförbundet eftersträvar kollektivavtal. Det har varit målsättningen sen start 1972. Trots flera försök och periodvis intensiva förhandlingar, har Hamnarbetarförbundet aldrig erbjudits ett avtal som skulle innebära fulla rättigheter som fackförening på det sätt som är brukligt på svensk arbetsmarknad.

Den här gången hade vi tagit fram ett färdigt avtalsförslag i förväg. Det är innehållsmässigt likalydande med det befintliga Hamn- och Stuveriavtalet som tecknas mellan Sveriges Hamnar och Transportarbetarförbundet, med tre tillägg.

I syfte att nå en snabb lösning på en akut situation framlade Hamnarbetarförbundet under förhandlingen 26 september ett förslag om att teckna ett exakt likalydande riksavtal som det Sveriges Hamnar redan tecknat med Transportarbetareförbundet, utan tillägg.

Arbetsgivarorganisationen avvisade även detta förslag och förklarade att man inte avsåg ingå något avtal där Hamnarbetarförbundet utgjorde en fullvärdig avtalspart. Istället hänvisade man såsom tidigare till att fackförbundet skulle teckna ett så kallat hängavtal på Transportarbetareförbundets avtal och därmed underordna sig en annan facklig organisations beslut och även alla dess framtida uppgörelser med arbetsgivarna. Sveriges Hamnar meddelade samtidigt att man inte kände till något existerande hängavtal som tecknats av någon annan arbetstagarorganisation på den svenska arbetsmarknaden.

Efter att Hamnarbetarförbundet avvisat Sveriges Hamnars upprepade hängavtalsbud avslutades förhandlingen.

Resultatet av förhandlingen kommer nu att gå tillbaka till Hamnarbetarförbundets medlemmar för fortsatta diskussioner och beslut om nästa steg. Omröstningen sker 24-31 oktober 2018.

De tre tilläggen i Hamnarbetarförbundets ursprungliga förslag var:

 • En skrivning om riskanalyser i §2, mom 5
  Kommentar: Det slarvas en del med riskanalyser i branschen. När man gör förhastade förändringar i arbetssätt eller bemanning kan det t ex leda till att folk kör maskin för länge åt gången, det blir för dålig arbetsrotation. Krav på riskanalyser syftar till att förhindra onödiga förslitningsskador och olyckor.  
   
 • En skrivning om rehabansvar för behovsanställda i §3, mom 4
  Kommentar: Det har funnits en tradition i hamnarna av att ta ansvar även för extrapersonal som skadar sig på arbetsplatsen. Nu märker vi att det luckras upp. Vi tycker det är självklart att företagen ska göra allt de kan för att hjälpa anställda som skadar sig i arbetet så att de kan komma tillbaka till branschen. Det ska inte spela någon roll vilken anställningsform man har.
   
 • En skrivning om bemanningsföretag i §12
  Kommentar: I det tredje tillägget regleras inhyrning av personal från bemanningsföretag. Vi föreslår en skrivning som innebär att man inte kan hyra in personal om det finns egen uppsagd personal som har företrädesrätt till återanställning.