Här är Hamnarbetarförbundets kollektivavtal!

2019-03-07 Frågor och svar om vår uppgörelse med Sveriges Hamnar

Det är med enorm stolthet och glädje vi nu kan presentera Hamnarbetarförbundets första kollektivavtal sedan förbundets bildande 1972.

Som framgår av avtalstexten har Hamnarbetarförbundet tecknat ett eget självständigt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar. Avtalsvillkoren är identiska med avtalsvillkoren i Hamn- och Stuveriavtalet mellan Sveriges Hamnar och Transportarbetareförbundet, sånär som på en teknisk korrigering av §17. Parterna har under avtalsperioden fredsplikt och skyldighet att följa alla villkor och förpliktelser gentemot motparten i överenskommelsen.


Vad hände egentligen?

I Hamnarbetarförbundets svar till medlarna den 17e februari föreslog fackförbundet att 47 ord i medlarnas bud skulle strykas, för att parterna skulle nå en överenskommelse. I tisdags, den 5e mars, accepterade Sveriges Hamnar att 44 av dessa ord ströks och alla inskränkningar av Hamnarbetarförbundets möjlighet att delta i lokala förhandlingar försvann. Kvar blev bara en krånglig och potentiellt problematisk formulering om avtalets löptid, som vi dock bedömer att vi kan hantera eftersom kollektivavtalet har normala uppsägningsmöjligheter redan nästa år. Arbetsgivarpartens besked i tisdags var mycket överraskande men oerhört glädjande.

Varför säger alla tidigare motståndare att de är glada över vårt avtal?

I efterspelet till hamnarbetarkollektivets seger är det många som kämpar tappert med att rädda ansiktet och försöka hamna på rätt sida historien. Makthavare och organisationer som så sent som i början av denna vecka hävdade att våra avtalskrav var omöjliga, olagliga och hotade att rasera den svenska modellen, hävdade på onsdagen att vår uppgörelse var en framgång för samma modell och helt i linje med vad de själva förespråkat hela tiden. Till dem vill vi säga följande:

Vi bjuder på det! Tyckanden spelar ingen roll för oss längre. Våra förutsättningar som arbetarkollektiv och facklig organisation regleras i vårt rättsligt bindande kollektivavtal och ingenting annat. Vi vet vad vi lyckats med, mot alla odds.

Vad innebär det att kollektivavtalet är ett så kallat andraavtal?

Andraavtal är ett samlingsnamn på alla kollektivavtal som tillkommer på arbetsplatser eller i branscher där ett annat fackförbund redan tecknat kollektivavtal med arbetsgivarparten avseende samma yrkesgrupp. Det betyder helt enkelt att ett annat kollektivavtal är det först ingångna på tillämpningsområdet. Ett så kallat andraavtal kan beskriva ett i princip likalydande kollektivavtal, som vårt, eller avtal med ett helt annat avtalsinnehåll och helt andra löner och arbetsvillkor. 

Utgångspunkten i svensk lag är att arbetsgivare har skyldighet att följa alla kollektivavtal man tecknar med olika fackförbund. Om ett avtal är det först ingångna eller ett så kallat andraavtal kan dock bli relevant om det uppstår konkurrens mellan avtalen. Det kan handla om att deras innehåll är inbördes motstridiga eller att det kan utgöra en svårighet för arbetsgivarparten att tillämpa dem båda parallellt.

I sådana situationer gäller att det först ingångna avtalet har företräde och det kan räcka att arbetsgivaren tillämpar arbetsvillkoren i detta, exempelvis avseende löner, på samtliga arbetstagare oavsett facklig tillhörighet.

Om avtalen däremot skiljer sig åt avseende organisationsvillkor, sådana avtalsvillkor som reglerar arbetsgivarens skyldigheter gentemot facket, exempelvis uppgörelser om en särskild förhandlingsordning, åtaganden gällande facklig ledighet eller möjligheter till utbildning på betald arbetstid, så är huvudregeln att arbetsgivaren är tvungen att tillämpa båda avtalen parallellt.

I svensk rätt finns mycket få domar avseende konkurrerande avtal och rättsläget är än så länge oklart på många områden. Detta är alla parter på svensk arbetsmarknad överens om. Huvudskälet till att det finns så få avgörande från Arbetsdomstolen avseende tillämpningstvister, är att det finns ett gemensamt intresse för arbetsgivare och fackförbund att hitta praktiska samverkansformer där alla parter är delaktiga och gemensamt tar ansvar för arbetsplatsernas utveckling. Vår ambition är att medverka till att snabbt etablera en sådan arbetsordning. Om rättstvister ändå uppstår får de dock ytterst prövas av Arbetsdomstolen.

Har Sveriges Hamnar förbjudit lokala förhandlingar med Hamnarbetarförbundet?

Nej. Såvitt vi vet har arbetsgivarorganisationen inte påstått att det finns några begränsningar av de lokala arbetsgivarnas möjlighet och i vissa fall skyldighet att kalla även Hamnarbetarförbundet till lokala förhandlingar i medlemsföretagen. Hamnarbetarförbundets uppfattning är därför att vi omedelbart kommer att ta plats i de lokala förhandlingsrummen såsom vårt kollektivavtal och Medbestämmandelagen föreskriver.

Däremot skickade Sveriges Hamnar redan på kvällen den 5e mars ut ett påbud till alla medlemsföretag att ingen hamnarbetsgivare för närvarande får teckna lokala överenskommelser med Hamnarbetarförbundets lokalavdelningar. Medlemsföretag som inte följer förbudet riskerar enligt arbetsgivarorganisationen "skadestånd och uteslutning ur Sveriges Hamnar och Svenskt Näringsliv".

En sådan policy kan utgöra ett kollektivavtalsbrott gentemot Hamnarbetarförbundet och blir på lång sikt omöjligt att upprätthålla om fungerande samverkan ska etableras, inte minst i hamnar där vi organiserar en majoritet eller alla arbetstagare. Hamnarbetarförbundet betraktar dock beslutet som en försiktighetsåtgärd från arbetsgivarorganisationen i en ny situation och prioriterar för närvarande att komma överens om lokala spelregler kring förhandlingar, arbetsmiljöarbete och tillämpning av Förtroendemannalagen.

Varför säger Transportarbetareförbundet att Hamnarbetarförbundets avtal saknar betydelse utöver att våra medlemmar får fredsplikt?

Svenska Transportarbetareförbundet har i utskick till alla sina medlemmar gjort ett antal påståenden om Hamnarbetarförbundets avtal. Utskicket, som också publicerats som ett pressmeddelande, innehåller tre påståenden som saknar rättsligt stöd:

"Det är vi och Sveriges Hamnar som kommer att förhandla i avtalsrörelsen"

Hamnarbetarförbundet anser givetvis att vi som fullvärdig avtalspart har rätt att vara delaktiga i de centrala avtalsförhandlingarna 2020 som vilken avtalsbärande facklig organisation som helst. Det finns inga undantag från normala arbetsgivaråtaganden angående centrala avtalsförhandlingar i vårt kollektivavtal.

"Endast vi och Sveriges Hamnar kommer att kunna ingå lokala överenskommelser"

Några sådana undantag från gällande rätt finns inte i vårt kollektivavtal. Om Sveriges Hamnar och Transport skulle träffa en sådan generell utestängande uppgörelse som förbjuder lokala överenskommelser med Hamnarbetarförbundet, kommer det sannolikt att betraktas som ett ogiltigt avtalsvillkor då det strider mot grunderna i förhandlings- och föreningsrätten.

"Om en hamn skulle ingå ett lokalt avtal med Hamnarbetarförbundet så kommer det inte att vara giltigt enligt principen om andrahandsavtal"

Detta påstående är direkt felaktigt, inte minst avseende organisationsvillkor mellan Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar. Mer information om tvistelösningsprinciperna vid avtalskonkurrens finns ovan i texten.

Hamnarbetarförbundet har ingått ett eget, självständigt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar. Transports uppfattning om avtalets innebörd saknar rättslig betydelse och vi betraktar det mer som ett medialt utspel än en indikation på de faktiska samarbetsmöjligheterna inför framtiden.

Det går att läsa mer om avtalets innehåll avseende lokala förhandlingar och överenskommelser här.