Försäkringsinformation

2020-09-02

Som medlem i Hamnarbetarförbundet omfattas du naturligtvis av de kollektivavtalsförhandlade försäkringarna. De är knutna till arbetsgivaren och har inget att göra med vilket fackförbund du är med i.

Hamnarbetarförbundet har en extra försäkring. Den omfatar dig som är extring/blixt om du råkar ut för en olycka på fritiden. De flesta arbetsgivare har den här försäkringen tecknad för tillsvidareanställda som är fackligt anslutna. Om din arbetsgivare inte har försäkringen så omfattas du av Hamnarbetarförbundets försäkring även om du är tillsvidareanställd.

Nedan följer en kort sammanfattning av vad de olika försäkringarna innebär, men vi vill också tipsa om www.afaforsakring.se. AFA har hand om de kollektivavtalade försäkringarna, och deras hemsida är väldigt informativ. Där finns också en checklista för dig som är förtroendevald som är bra att ha koll på för att kunna hjälpa medlemmar med de här sakerna. Som hamnarbetare tillhör man kategorin "Arbetare i privat sektor".

 

Olyksfallsförsäkringen
 

Förbundet har tecknat en fritidsolycksfallsförsäkring hos If. Den omfattar extringar/blixt som är medlemmar i förbundet. Den omfattar även fast anställda som inte har motsvarande försäkring tecknad av sin arbetsgivare. Via den kan man få ersättning för:

 • Läke-, rese- och tandbehandlingskostnader
 • Kristerapi
 • Merkostnader
 • Medicinsk invaliditet på grund av olycksfall
 • Ekonomisk invaliditet på grund av olycksfall
 • Dödsfall

När en medlem ska ansöka om den här försäkringen så kan man göra det på If.se eller med pappersblankett. Hör av dig till din avdelning eller kansliet för att få hjälp. Vårt försäkringsnummer är SP9432.

 

 

Avtalsförsäkringarna omfattar alla
 

Alla hamnar där vi finns, har kollektivavtal. Arbetsgivaren betalar alltså in försäkringspremier för alla anställda till Fora. Det spelar ingen roll vilket fack man är med i eller om man är med nånstans över huvud taget. Försäkringarna hanteras av AFA Försäkringar. Våra medlemmar tillhör gruppen "privatanställd arbetare" och omfattas av alla AFA:s försäkringar. Här kommer en liten sammanfattning
 

AGS - vid sjukdom

Ersättning kan lämnas tidigast från dag 15 i sjukperioden och som längst till och med dag 360 i sjukperioden. När du får 80% sjukpenning från Försäkringskassan är ersättningen från AFA, som kallas dagsersättning, 12,5% av utbetald sjukpenning. När du får 75%, är dagsersättningen 13,3% av utbetald sjukpenning.
 

TFA - vid arbetsskada

Du kan få ersättning om du råkar ut för en olycka på arbetet eller på väg till eller från arbetet. Ersättning kan också ges vid arbetsrelaterad sjukdom. Ersättning kan ges för t ex inkomstbortfall, kostnader, bestående besvär, tandskador mm.
 

FPT - vid föräldraledighet

Du ska innan barnets födelse/adoption varit anställd i minst 12 månader under de senaste fyra åren hos en eller flera arbetsgivare som har FPT-försäkringen. Föräldrapenningtillägget är 10 % av föräldrapenningunderlaget (den lön som ligger till grund för föräldrapenningen) för lönedelar upp till 10 prisbasbelopp. Tillägget kan bara betalas ut för en sammanhängande ledighetsperiod.
 

TGL - vid dödsfall

Grundbeloppet är ersättning som betalas till förmånstagarna: make/maka/registrerad partner, sambo, barn. Barnbelopp är en kompletterande ersättning som kan betalas till barn till den avlidne som är under 21 år. Begravningshjälp går direkt till dödsboet. Beloppets storlek beror på olika faktorer såsom den försäkrades arbetstid, antalet anhöriga, ålder mm.
 

AGB - vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Ersättningen är ett engångsbelopp. Beloppets storlek bestäms utifrån din ålder och arbetstid. Du kan få ersättning om du:

 • har en tillsvidareanställning
 • blir uppsagd på grund av varaktig arbetsbrist
 • har fyllt 40 år när tillsvidareanställningen upphörde
 • har varit anställd i minst 50 månader under en femårsperiod hos ett eller flera företag som har försäkringen
 • blir uppsagd men får fortsätta arbeta kvar i samma företag eller annat företag i koncernen men med en kortare arbetstid