Uttalande från Hamn4an avseende konflikten på APM Terminals i Göteborg

2016-04-28På torsdagens medlemsmöte antogs följande uttalande om hamnkonflikten.

UTTALANDE FRÅN HAMN4AN AVSEENDE KONFLIKTEN MED APM TERMINALS I GÖTEBORG

 

Idag genomför Svenska Hamnarbetarförbundet avd. 4 Göteborg den andra av två varslade dygnslånga strejker under vecka 17. Vi konstaterar att det vardagliga bankandet och larmet från kranar och maskiner i Skandinaviens största containerterminal har upphört och att all produktion återigen ligger nere.

Tystnaden ute på kajerna är en väntad konsekvens av att Hamnarbetarförbundet, som överväldigande facklig majoritetsorganisation på arbetsplatsen, tagit ut sina medlemmar i strejk. Våra medlemmar spelar dagligen en helt avgörande roll för att svensk export och import ska flyta på dygnet runt. Med en sådan nyckelroll i logistikkedjan följer ett ansvar som hamnarbetarna tar på mycket stort allvar, inte minst i ett läge där viktiga exportflöden växer och skapar nya jobb i Göteborg och runtom i landet. Det är just därför vi under en mycket lång period hållit fast vid förhandlingsvägen, trots att vi gång på gång uppfattat bolagets ledning som ointresserad av personalens synpunkter och trots att vi ställts inför ohederliga omtolkningar av såväl gällande avtal som lagar.

Hittills har fackföreningen valt att vara mycket sparsam med kommentarer kring den pågående konflikten, för att inte på något sätt störa pågående förhandlingar med arbetsgivarsidan. Efter att APMT:s företagsledning nu på kort tid gjort ett flertal ytterligt provocerande och i sak helt felaktiga påståenden och utspel, gör fackföreningen emellertid bedömningen att vi nu är tvungna att ta bladet från munnen. Med detta uttalande avser fackföreningen punkt för punkt bemöta arbetsgivarens värsta smutskastningsförsök och förmedla vår bild av konflikten till kunder och allmänhet.
 

APMT hävdar återkommande att våra fackliga förhandlare ”saknar mandat”, att vi kräver ”facklig involvering utöver lagstadgat” och att bolaget ”inte kan ge efter för krav som inte har stöd i lagen”:

Från fackföreningens sida har vi svårt att överhuvudtaget förstå vad bolagsledningen syftar på i sina kryptiska pressutspel. En av de absoluta kärnfrågorna i konflikten berör APMT:s syn på vår fackförening, förhandlingsordningen och vilka frågor på arbetsplatsen som borde var föremål för överenskommelser mellan arbetstagare och arbetsgivare.

APM:s bolagsledning har sedan en lång tid tillbaka försökt att styra vilka och hur många personer som tillåts företräda fackföreningen på förhandlingar, strypt möjligheten att förmedla aktuell information till berörda medlemmar och lagt sig i avdelningens och förbundets interna organisation. Hamn4an har försökt vara tillmötesgående men har tvingats konstatera att det inte är möjligt att långsiktigt bedriva ett fungerande fackligt arbete under sådana förutsättningar med en företagsledning som verkar inriktad på att styra genom diktat och konfrontation snarare än dialog och överenskommelser.
Det är ingen hemlighet att Svenska Hamnarbetarförbundets medlemsdemokrati förutsätter att medlemmarna i direkta omröstningar har sista ordet i avgörande frågor. Det har aldrig hindrat oss från att ge våra förhandlare tydliga mandat.

Vad vi kämpar för idag är en helt normal förhandlingsordning likt den som finns på många svenska arbetsplatser med organiserade fackklubbar, där såväl arbetsgivar- som arbetstagarparter är fria att själva formera sig inför förhandlingar och fritt bedriva förankringsarbete i den egna organisationen. Detta säger APMT:s ledning i dagsläget blankt nej till. Det uppfattar vi som ett allvarligt och märkligt ingrepp i den fackliga verksamheten.

Gällande påståenden om att våra krav inte har ”stöd i lagen” betraktar vi dem som något löjeväckande inom ramen för den svenska modellen. Den svenska arbetsrätten utgörs av en mängd väldigt grundläggande spelregler mellan arbetsgivare och fack. Lagarna beskriver miniminivån för parternas förpliktelser gentemot varandra, exempelvis avseende i vilka frågor en arbetsgivare är tvungen att informera, överlägga eller i vissa särskilda fall komma överens med fackföreningen. På arbetsplatser med en normal relation mellan arbetsgivare och arbetstagare träffar företag och fack ofta överenskommelser på områden där lagen inte uttryckligen kräver sådana. Vi ser inga skäl till varför APM Terminals i Göteborg plötsligt skulle utgöra något undantag från etablerad praxis i stuveribranschen eller på svensk arbetsmarknad i stort.


APMT:s ledning hävdar att det är ”orimligt att en lokalavdelning ska kunna varsla om strejk för trivselfrågor” samtidigt som man bedyrar att man ”respekterar fackets roll när det gäller diskussioner om löner, säkerhet, arbetsmiljö och dylika frågor”


Företagets nuvarande personalpolitik har skapat stor turbulens på alla nivåer i företaget. Det senaste året har ett stort antal chefer och tjänstemän med nyckelpositioner antingen sagts upp eller valt att lämnat bolaget. För hamnarbetarnas del har företagsledningens förhållningssätt gentemot de anställda och deras fackföreningar resulterat i en mängd utestående frågor av varierande tyngd som hittills inte gått att lösa förhandlingsvägen. Vi kommer även fortsättningsvis återkomma till dessa ”trivselfrågor”, eftersom de har stor symbolisk betydelse för våra medlemmar.

Men Hamn4ans förhandlingsdelegation har klargjort för företagsledningen att vi är beredda att hänskjuta dessa diskussioner till senare, när konflikthotet är undanröjt. Avgörande för att nå fram är istället uppgörelser kring de stora tvistefrågorna om förhandlingsordningen, om att hamnarbetarjobb eller båtsmansuppgifter som skötsel av kylcontainrar eller förhalning av fartyg inte sporadiskt kan delegeras till andra yrkesgrupper för att spara in pengar samt att bolaget omgående måste lämna besked till de kollektivanställda om årets semesterförläggning inom ramen för gällande överenskommelser samt lagstiftning om semester och föräldraledighet.
Dessa frågor faller väl innanför ramarna för de områden där APMT:s ledning säger sig ”respektera fackets roll”. Ändå har man helt avfärdat en sådan förhandlingslösning.

APMT:s ledning i Göteborg hävdar att Svenska Hamnarbetarförbundet vill ”införa ett separat och konkurrerande avtal” som skulle ”undantränga avtalet med den andra fackliga motparten Transportarbetareförbundet”

Hamnarbetarförbundets position i avtalsfrågan är känd av alla parter i branschen. Bland Sveriges hamnarbetare är vi idag facklig majoritetsorganisation och arbetar givetvis, som vi gjort sedan bildandet 1972, för att bli en fullvärdig avtalsbärande part i branschen. Den enda realistiska lösningen för en fungerande avtalsordning är att vi gemensamt med Transportarbetareförbundet tecknar såväl centrala som lokala kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar och dess medlemsföretag.

Vi försöker varken införa avtalskonkurrens eller undantränga Transportarbetareförbundet. I den uppkomna situationen upplever vi istället att det råder samsyn mellan alla hamnarbetare i APM-terminalen, oavsett facklig tillhörighet, om de stora konfliktfrågorna.
 

APMT:s ledning i Göteborg och arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar har kategoriskt deklarerat att kollektivavtalsvägen i alla avseenden är stängd, kvarstår för oss bara en möjlig utgång av konflikten:
En nöjbar lösning vid förhandlingsbordet får, som tusentals gånger förut i Hamnarbetarförbundets 44-åriga historia, avslutas med ett handslag där båda parter åtar sig att hedra uppgörelsen. En sådan ”moralisk fredsplikt” i de aktuella sakfrågorna förutsätter ett ömsesidigt förtroende mellan hamnarbetarna och företagsledningen.

APM Terminals hävdade i pressinformation under gårdagen att onsdagens problem med långa köer i containerterminalen skulle bero på ”en ovanligt stor frånvaro bland maskinförare”

Hamnarbetarna har uppfattat detta som att man anklagats för att ha genomfört en illegal sjukskrivningsaktion under onsdagens arbetsdag. Detta är en grov anklagelse som helt saknar förankring i verkligheten. Av 118 totalt schemalagda hamnarbetare på fartygssidan, beräknar Hamn4an att nio av våra medlemmar var sjukskrivna under gårdagen. Av dessa är två långtidssjukskrivna och två halvtidssjukskrivna.
Att med svepande anklagelser offentligt skuldbelägga enskilda förkylda eller magsjuka medlemmar för gårdagens produktionsproblem är inte ett bra ledarskap.

Om kompromissvilja, medling och upptrappning

För varje brutet löfte, varje grundlös anklagelse mot personalen, varje pressutspel och varje försök att ingripa i fackföreningens interna demokratiska process, underminerar APMT:s företagsledning nu förutsättningarna för att återuppbygga förtroendekapitalet och etablera arbetsro i hamnen.

Hamn4ans medlemmar har på dagens medlemsmöte klargjort att vi inte kommer att böja oss för hot och ultimatum angående frågor som berör våra grundläggande fackliga rättigheter, rätten till våra jobb samt högst normalt medinflytande på arbetsplatsen. Om APMT:s företagsledning inte förändrar sin nuvarande position kommer konflikten ofrånkomligen att trappas upp med nya stridsåtgärder.
Vi kommer dock även fortsatt visa kompromissvilja i syfte att snarast nå en lösning på konflikten, och har idag beslutat att lämna visst tidsmässigt utrymme för förhandlingar utan liggande konfliktvarsel samt att vi är öppna för medling från nationella eller internationella branschintressenter för att försöka bryta det uppkomna dödläget.  Men tiden rinner ut.

Uttalandet antogs av enhälligt av Hamn4ans medlemsmöte torsdagen den 28:e april