Nytt strejkvarsel på APM Terminals Gothenburg

2017-01-13Konflikten trappas upp efter att Hamn4an utestängts från att företräda uppsägningshotade medlemmar

Under fredagsförmiddagen varslade Sv. Hamnarbetarförbundet avdelning 4 (Hamn4an) om total arbetsnedläggelse på APM Terminals i Göteborgs hamn mellan klockan 12.00 och 20.00 tisdagen den 24:e januari. Sedan tidigare råder blockad mot nyanställningar, inhyrning och övertidsarbete i containerterminalen.

Konflikten i containerterminalen har pågått sedan våren 2016 och har sin grund i bolagets förändrade personalpolitik. Hamn4an, som organiserar omkring 85% av hamnarbetarna, har tvingats ta till stridsåtgärder för att försöka återupprätta en normal svensk förhandlingsordning, förebyggande arbetsmiljöarbete och andra grundläggande rättigheter på arbetsplatsen (fackföreningens krav i konflikten finns att läsa nedan). 

I december 2016 erbjöd Hamn4an, tillsammans med dess internationella organisation International Dockworkers’ Council, APM Terminals Gothenburg en inledande tremånaders-period utan stridsåtgärder för att försöka få till stånd konstruktiva förhandlingar om en helt ny produktionsmodell för terminalen. APM Terminals besvarade den 23:e december fackföreningens förslag för att försöka bryta dödläget i konflikten. Företagsledningen klargjorde då att arbetsgivaren å sin sida inte var beredd att göra några som helst åtaganden eller kompromisser gällande någon av de utestående sakfrågorna. Dessutom vidhöll man att fackföreningen kommer att utestängas från att representera sina medlemmar vid kommande förhandlingar om övertalighet i terminalen. Nu hotas ett 60-tal visstids- och tillsvidareanställda hamnarbetare, varav de allra flesta är medlemmar i Svenska Hamnarbetarförbundet, av uppsägning men dessa nekas alltså facklig representation vid varselförhandlingarna.

Den senaste strejken i hamnkonflikten träder i kraft i samband med att de aviserade varselförhandlingarna inleds. Den beskrivs av fackföreningen som en första markering inför en mer omfattande upptrappning, vilken kan komma att inbegripa långtgående internationella sympatiåtgärder.

Hamn4ans krav i APMT-konflikten:
 

 • Garantera fackliga fri- och rättigheter
  Hamnarbetarförbundet kräver skriftliga garantier om att de fackliga organisationernas medlemmar framledes fritt ska kunna utse förhandlingsdelegationer och att valda representanter tillåts informera berörda medlemmar om pågående förhandlingar. Inga fler utestängningsförsök, sanktioner mot fackliga företrädare eller angrepp på fackföreningarnas interndemokrati.
   
 • Respektera rätten till våra jobb
  Hamnarbetarförbundet kräver ett omedelbart stopp på företagets godtyckliga delegering av hamnarbetar- och båtsmannajobb, som hantering av kylcontainrar eller förtöjning av fartyg, till andra yrkesgrupper och avtalsområden.
   
 • Respektera ingångna överenskommelser
  Hamnarbetarförbundet kräver att de hamnarbetare som utlovats kompensation då de arbetade extraskift vid den senaste schemaomläggningen omedelbart får betalt.
   
 • Sluta utnyttja sjuka och äldre blixtanställda för att utpressa hamnarbetarkollektivet
  Hamnarbetarförbundet kräver att vår 60-årige medlem, i enlighet med tidigare utfästelser från företaget, omedelbart utbildas för fysiskt lättare arbetsuppgifter. Alla cyniska motkrav på fredsplikt utan kollektivavtal eller försämrade arbetsvillkor för hamnarbetarkollektivet måste upphöra.
   
 • Återupprätta det systematiska arbetsmiljöarbetet 
  Hamnarbetarförbundet kräver skriftliga garantier om att fackföreningens valda och utbildade skyddsombud fortsatt erkänns av företaget och att skyddet  kallas till alla riskanalyser och haveriutredningar som inbegriper arbetarkollektivet.
   
 • Följ lagar och avtal gällande semester, föräldraledighet och ansökningar om kompledighet
  Hamnarbetarförbundet kräver skriftliga garantier om att APMT framledes kommer att hålla sig till gällande tidsgränser och regler i Semesterlagen, Föräldraledighetslagen samt det lokala kollektivavtalet avseende tidbanksavtalet. Den stress som åsamkats hamnarbetarfamiljer det senaste halvåret till följd av försenade besked och lagstridiga avslagsbeslut är oacceptabel.